นายเจริญ  พรหมมา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปณิดา สายโน

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอลงกรณ์ สาเล็ก

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

 นางสาวพรพรรณ  ผาสุวรรณ  

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ