วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
    โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  ได้จัดวางทิศทางองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของโรงเรียนไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vission)

 

           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บนฐานวัฒนธรรมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)


 

๑.      สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 

๒.     จักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

๓.     เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างเท่าเทียมกัน

 

๔.     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นสากลสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

๕.     บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ TQA

 

๖.      ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

๗.     เสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goals)

 

 

๑.      โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 

๒.    ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

๓.     ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

๔.     หลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นสากล สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

๕.     สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพด้วยระบบคุณภาพ TQA

 

๖.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย

 

  กลยุทธ์ (Strategies)    

๑.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๒.    พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

๓.     ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

๔.     พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

 

๕.     เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง

 

๖.      เสริมสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น

 

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537