บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ>>>>>

ธงชัย 

นายธงชัย   สังขวิภาส

 หัวหน้ากลุ่มสาระ

ดลยา 

นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม

เพชรชมพู

นางสาวเพชรชมพู   อินทปัทม์ 

ณัฐกานต์ 

นางสาวณัฐกาญจน์   จานแก้ว

 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537