บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา>>>>>

เรณู 

นางสาวเรณู    ล้ำเลิศ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ฉวีวรรณ

นางสาวฉวีวรรณ   เอี่ยมพญา 

ธีรเดช นายธีรเดช   ทองศรีสุข

โชติกา

นางสาวโชติกา   เทพสาธร 

รัชนันท์

นางสาวรัชชนันท์    ชัยรักเกียรติ 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537