บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

<<<กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์>>>

 

นายชิต   ปัญญาพีระพงศ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

จักรี

นายจักรี    ศิลานิล

 

อรัญญาพร

นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ์ 

 

กรกฎ

นายกรกฏ   สะลิม

 

จิตรภณ

นายจิตรภณ   รัตนฉายาบรรณ

 

 สุปราณี

นางสาวสุปราณี  มณีจันทร์

 

 วิภารัตน์

นางสาววิภารัตน์  ฐากูลวงศ์

 

มัทนา

นางสาวมัทนา  สีดำ

 

นางสาวกัลยาณี ปัญญชัย

 

รุ่งดาว

นางสาวรุ่งดาว   สีดำ

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537