งานแนะแนว

<<<บุคลากรกลุ่มงานแนะแนว>>>

นางสาวเสาวภา       กล่อมเมฆ นายวรสิทธิ์            ธิหล้า

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ>>>>>

สุภัตรา อุด 

นางสาวสุพัตรา  อุดอิน

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุภาวดี

นางสาวสุภาวดี   สังขสถาพร

 

ชีวิตา

นางสาวชีวิตา   บุญถนอม

 

นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศนันท์

 

ชลัชธารา แสนตรามาส

นายชลัธธารา  แสนตรามาส 

 

นางสาวสุจิตรา       สิงห์บุบผา

รัชดากร

นางสาวรัชดากร   ถานคร

 

 

ชานมิน

Mr.Chan Min 

    

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี

<<<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ>>>>>

ธงชัย 

นายธงชัย   สังขวิภาส

 หัวหน้ากลุ่มสาระ

ดลยา 

นางสาวดนยา  ไชยน้ำอ้อม

เพชรชมพู

นางสาวเพชรชมพู   อินทปัทม์

นายนรรฆพล สังวร 

 

นายจิรนุวัฒน์         สิทธิธนีนันท์  

บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน

<<<<<บุคลากรกลุ่มงานสำนักงาน>>>>>

กชกร นางสาวกชกร  สุฤทธิ์


งานธุรการ/งานพัสดุสำนักงาน

สุรชัย

นายสุรชัย สังขจรัส

 

 

 

 .....................

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

......................... 

งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน

 

................

งานบริการอาคารเรียน

ซีล๊า

นางชีลา  -

 

งานบริการอาคารเรียน

   

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<<บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี>>>

จิรนัน

นางจีระนันท์   เทพสวัสดิ์

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

สุวิท

นายสุวิทย์     ทองขาว 

 

พงศธร

นายพงศธร   การกสิขวิธี 

 

ธวัลย์ลัษณ์

นางธวัลย์ลักษณ์  กาญจนบุตร 

 

พิมพ์ชนก ผล

นางสาวพิมพ์ชนก   อุดมผล 

 

 วัฒนายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ

 

รังสิมา

นางสาวรังสิมา  คูหามงคล 

 

นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์

 

นางสาวปรียานุช แจ้มั่น

       

นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์ 

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  (การงาน)

นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย      

วารินทร์

นายวารินทร์    ทองผามณีรัตน์

 

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel:034-595027 Fax:034-595537